Ogłoszenie o naborze na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji TurystycznejMinister Sportu i Turystyki

ogłasza nabór na stanowisko

prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

 

Miejsce wykonywania pracy:

Polska Organizacja Turystyczna

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

 

Wymiar etatu:

pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania.

 

Wymagania:

Do naboru na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej może przystąpić osoba, która:

- posiada tytuł zawodowy magistra lub  równorzędny,

- jest obywatelem polskim,

- korzysta w pełni z praw publicznych,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiada kompetencje kierownicze,

- posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

- posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystyczne,

- biegle posługuje się w mowie i piśmie minimum jednym językiem obcym, w tym obowiązkowo językiem angielskim,

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i marketingu w branży turystycznej oraz promocji usług i produktów turystycznych.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Kierowanie działalnością Polskiej Organizacji Turystycznej i reprezentowanie jej
na zewnątrz.

2. Organizacja i nadzór nad realizacją zadań ustawowych nałożonych na Polską Organizację Turystyczną, w szczególności:

a. promocja Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie,

b. zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie,

c. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

d. współdziałanie z regionalnymi organizacjami turystycznymi.

3.Organizacja i nadzór nad realizacją zadań powierzonych Polskiej Organizacji Turystycznej,
w szczególności na podstawie umów i porozumień, w tym związanych z realizacją programów rozwoju turystyki.

4. Opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej,
a także występowanie z wnioskami do właściwego ministra w sprawie wysokości dotacji budżetowej na realizację tych zadań.

5. Opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich działania Polskiej Organizacji Turystycznej.

6. Przedstawianie Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej i właściwemu ministrowi rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

7. Tworzenie jednostek organizacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, w tym jednostek wykonujących zadania za granicą, a zwłaszcza ośrodków informacji turystycznej.

8. Pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej.

9. Współpraca z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji rządowej lub przez nie nadzorowanymi, a także organami samorządu terytorialnego.

 Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:

1. życiorys;

2. list motywacyjny;

3. kopię dowodu osobistego;

4. kopię dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie;

5. kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6letni staż pracy, w tym co najmniej
3letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia);

6. kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe
w zarządzaniu i marketingu w branży turystycznej oraz sprzedaży usług i produktów turystycznych.

7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych
w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej;

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki w godzinach 8:15 – 16:15 lub przesłać pocztą  na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej”.

Termin składnia dokumentów upływa 5 stycznia 2017 r.  o godzinie 16:15 ( decyduje data wpływu)

Informacja o metodach i technikach naboru.

Proces naboru prowadzi zespół powołany przez ministra właściwego do spraw turystyki. Proces naboru kandydatów składa się z czterech etapów:

- Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

- Etap II: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji zarządzania Polską Organizacją Turystyczną. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych nie podlegają dalszej ocenie.

- Etap III: sprawdzian wiedzy w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. W przypadku, gdy do III Etapu zakwalifikuje się  więcej niż 10 kandydatów, Zespół podejmie decyzję o możliwości zweryfikowania wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

- Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur ministrowi właściwemu do spraw turystyki.

Informacje dodatkowe:

- W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

- Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

- Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  22 244 31 78

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
Podmiot udostępniający informację:Polska Organizacja Turystyczna
Informację opublikował:Katarzyna Draba
Data publikacji:19.12.2016 13:24
Informację aktualizował:Katarzyna Draba
Data aktualizacji:20.12.2016 10:35