Organy Polskiej Organizacji Turystycznej

Organy POT i ich kompetencje

Na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej:

Art. 5.

Organami Polskiej Organizacji Turystycznej są:

 1. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej
 2. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Art. 6.

 1. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej wykonuje kompetencje stanowiące i opiniodawcze określone w ustawie.
 2. Do kompetencji Rady Polskiej Organizacji Turystycznej należy w szczególności:
 1. przyjmowanie przedstawionych przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej  rocznych planów finansowych oraz przedstawianie ich właściwemu ministrowi;
 2. przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów działania Polskiej Organizacji Turystycznej;
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej;
 4. przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Polskiej Organizacji Turystycznej;
 5. opiniowanie kandydatów na stanowisko Prezesa i wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej;
 6. określanie zasad wynagradzania pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej i wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników;

 

 1. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej jest uprawniona do przedstawiania opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.   

Art. 8.

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej kieruje Polską Organizacją Turystyczną i reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 11.

 1. Do obowiązków Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej należy realizowanie zadań Polskiej Organizacji Turystycznej określonych w art. 3, a w szczególności:
 1. opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej, a także występowanie z wnioskami do właściwego ministra w sprawie wysokości dotacji budżetowej na realizację tych zadań;
 2. opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów działania Polskiej Organizacji Turystycznej;
 3. przedstawianie Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej i właściwemu ministrowi rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej;
 4. tworzenie jednostek organizacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, w tym jednostek wykonujących zadania za granicą, a zwłaszcza ośrodków informacji turystycznej.
 1. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Zadania i organizację Biura określa Statut, o którym mowa w art. 12

 

Rada Polskiej Organizacji Turystycznej –  VII Kadencja

- Jacek Borzyszkowski, Wiceprezes Zarządu, Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie;

- Marek Ciechanowski, Przewodniczący Rady Krajowej, Izba Turystyki RP;

- Wiesław Czerniec, Prezes Zarządu, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”;

- Patryk Demski;

- Katarzyna Gądek, Zastępca Dyrektora ds. Turystyki, Urząd Miasta Krakowa;

- Robert Jakubik, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

- Magdalena Jasińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;

- Andrzej Kindler, Wiceprezes, Polska Izba Turystyki;

- Artur Komorowski;

- Łukasz Lutostański, Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

- Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze;

- Zbigniew Rasilewski, Zastępca Prezydenta Miasta Toruń;

- Tomasz Różniak, Skarbnik Zarządu, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”;

- Tomasz Salomon, Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju;

- Urszula Ślązak, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organy Polskiej Organizacji Turystycznej
Podmiot udostępniający informację:Polska Organizacja Turystyczna
Informację opublikował:Grzegorz Cendrowski
Data publikacji:24.01.2020 11:14
Informację aktualizował:Grzegorz Cendrowski
Data aktualizacji:24.01.2020 11:14