Organy Polskiej Organizacji Turystycznej

Organy POT i ich kompetencje

Na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej:

Art. 5.

Organami Polskiej Organizacji Turystycznej są:

 1. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej
 2. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Art. 6.

 1. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej wykonuje kompetencje stanowiące i opiniodawcze określone w ustawie.
 2. Do kompetencji Rady Polskiej Organizacji Turystycznej należy w szczególności:
 1. przyjmowanie przedstawionych przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej  rocznych planów finansowych oraz przedstawianie ich właściwemu ministrowi;
 2. przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów działania Polskiej Organizacji Turystycznej;
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej;
 4. przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Polskiej Organizacji Turystycznej;
 5. opiniowanie kandydatów na stanowisko Prezesa i wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej;
 6. określanie zasad wynagradzania pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej i wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników;

 

 1. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej jest uprawniona do przedstawiania opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.   

Art. 8.

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej kieruje Polską Organizacją Turystyczną i reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 11.

 1. Do obowiązków Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej należy realizowanie zadań Polskiej Organizacji Turystycznej określonych w art. 3, a w szczególności:
 1. opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej, a także występowanie z wnioskami do właściwego ministra w sprawie wysokości dotacji budżetowej na realizację tych zadań;
 2. opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów działania Polskiej Organizacji Turystycznej;
 3. przedstawianie Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej i właściwemu ministrowi rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej;
 4. tworzenie jednostek organizacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, w tym jednostek wykonujących zadania za granicą, a zwłaszcza ośrodków informacji turystycznej.
 1. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Zadania i organizację Biura określa Statut, o którym mowa w art. 12

 

Rada Polskiej Organizacji Turystycznej –  VIII Kadencja

 1. przedstawiciele administracji rządowej:
 1. Pan Andrzej GUT-MOSTOWY (Sekretarz Stanu w MRPiT)
 2. Pani Anna Maria KRUPKA (Sekretarz Stanu w MKDzNiS)
 3. Pan Wojciech HURKAŁA (Zast. Dyr. Dep. Ochrony Przyrody MKiŚ)
 4. Pani Magdalena JASIŃSKA (Zast. Dyr. Dep. Programów Ponadregionalnych MFiPR)
 5. Pani Anna RADECKA (Dyr. Dep. Oświaty i Polityki Społecznej Wsi MRiRW)
 6. Pan Rafał WOLSKI (Zast. Dyr. Dep. Dyplomacji Publ. i Kulturalnej MSZ)
 1. przedstawiciele jednostek lub ogólnopolskich reprezentacji samorządu terytorialnego:
 1. Pani Edyta BRONGIEL (Zast. Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem)
 2. Pani Katarzyna Lubomira GĄDEK (Zast. Dyr. Wydz. ds. Turystyki
  Urzędu Miasta Krakowa)
 3. Pani Anna GRYGIEREK (Wiceprzewodniczącą Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, Burmistrz Strumienia)
 4. Pan Przemysław KORCZ (Burmistrz Miasta Ustroń)
 5. Pan Antoni Paweł SZLAGOR (Burmistrz Miasta Żywca)
 6. Pan Łukasz WYSOCKI (Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej)
 1. przedstawiciele samorządu gospodarczego i samorządu zawodowego, przewoźników oraz stowarzyszeń działających w dziedzinie turystyki:
 1. Pan Łukasz ADAMOWICZ (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel - SOIT)
 2. Pan Marek CIECHANOWSKI (Prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej)
 3. Pani Paula Agata FANDEROWSKA (Prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce - SKKP)
 4. Pan Jerzy KAPŁON (Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - PTTK)
 5. Pan Sebastian NASIŁOWSKI (Członek Prezydium i Skarbnik Polskiej Izby Turystyki)
 6. Pan Ireneusz Andrzej WĘGŁOWSKI (Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego  - IGHP)

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organy Polskiej Organizacji Turystycznej
Podmiot udostępniający informację:Polska Organizacja Turystyczna
Informację opublikował:Grzegorz Cendrowski
Data publikacji:24.01.2020 11:14
Informację aktualizował:Przemysław Marczewski
Data aktualizacji:21.09.2022 16:36