Struktura organizacyjna

Departament Strategii i Rozwoju
Departament odpowiada m.in. za:

 1. tworzenie i koordynacja wdrażania strategii marketingowej;
 2. nadzór nad realizacją strategii i planów działania;
 3. opiniowanie nowych projektów promocyjnych;
 4. tworzenie rocznych i wieloletnich planów działania;
 5. opracowywanie sprawozdań okresowych;
 6. monitorowanie realizacji mierników;
 7. prowadzenie badań w ramach działalności;
 8. prowadzenie analiz rynku turystycznego oraz ich upublicznianie;
 9. stymulowanie i rozwój polskich produktów turystycznych;
 10. wdrożenie systemu oceny produktów i marek turystycznych.
   

Departament Administracji i Finansów
W skład departamentu wchodzą: Dział Administracji i Zamówień Publicznych, Dział Kadr i Szkoleń, Dział Planowania i Kontrolingu Finansowego, Dział Księgowości.

Departament odpowiada m.in. za:

 1. organizacja i obsługa wewnętrznych narad i posiedzeń;
 2. obsługa sekretariatów;
 3. prowadzenie rejestru umów i zleceń;
 4. obsługa administracyjna;
 5. zapewnienie obsługi transportowej;
 6. prowadzenie archiwum zakładowego;
 7. koordynację procesu udzielania zamówień publicznych;
 8. prowadzenie procesu rekrutacji;
 9. organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
 10. tworzenie i koordynacja wdrożenia funkcji kontrolingu finansowego;
 11. przygotowywanie i inicjowanie powstawania analiz i raportów finansowych;
 12. organizowanie i prowadzenie procesu corocznego budżetowania i wieloletniego planowania finansowego;
 13. prowadzenie księgowości dla POT i ZOPOT;
 14. nadzór nad procesem inwentaryzacji;
 15. prowadzenie rozliczeń z pracownikami POT i z ZUS.
   

Departament Marketingu
W skład departamentu wchodzą: Dział Rynków Zagranicznych, Dział Rynku Krajowego, Dział Technologii Informatycznych, Dział Komunikacji Korporacyjnej.

Departament odpowiada m.in. za:

 1. tworzenie planów marketingowych dla rynku krajowego i rynków zagranicznych;
 2. monitorowanie budżetu działań marketingowych;
 3. planowanie, realizacja i koordynacja  kampanii i działań promocyjnych;
 4. nadzór i monitorowanie działań ZOPOT;
 5. współpraca z polskimi placówkami za granicą i organizacjami polonijnymi;
 6. organizowanie i koordynowanie realizacji podróży studyjnych i prasowych;
 7. organizowanie stoisk narodowych oraz innych stoisk informacyjnych na targach turystycznych w kraju i za granicą; 
 8. realizacja strategii POT w zakresie komunikacji internetowej;
 9. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i rozwój systemów, serwisów, aplikacji;
 10. zarządzanie Repozytorium Informacji Turystycznej (RIT)
 11. zapewnienie funkcjonowania elektronicznych systemów informacji turystycznej;
 12. współpraca z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi (ROT i LOT), branżą turystyczną, instytucjami samorządowymi i centralnymi;
 13. aktualizacja i weryfikacja bazy Certyfikowanych Produktów Turystycznych;
 14. aktualizacja i weryfikacja bazy Polskich Marek Turystycznych;
 15. promocja Certyfikowanych Produktów Turystycznych, Polskich Marek Turystycznych, konsorcjów produktowych;
 16. standaryzacja informacji turystycznej w Polsce;
 17. prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem ogólnopolskiego systemu oznakowania drogowych tras turystycznych;
 18. przyznawanie patronatów Prezesa oraz zarządzanie znakiem promocji Polski;
 19. opracowanie i realizacja strategii komunikacji POT;
 20. budowanie pozytywnych relacji z mediami, branżą i interesariuszami;
 21. zapewnienie dostępu do informacji publicznej; 
 22. zabezpieczenie informatyczne POT;
 23. organizacja i obsługa posiedzeń Rady POT;
 24. koordynacja działań istniejącego Poland Convention Bureau do czasu utworzenia Departamentu Wydarzeń.
   

Departament Polskiego Bonu Turystycznego
W skład departamentu wchodzą: Dział Weryfikacji, Dział Administracyjno-Organizacyjny, Dział Promocji.

Departament odpowiada m.in. za:

 1. ustalanie prawa do bonu;
 2. rozstrzyganie w sprawie nienależnie pobranego bonu;
 3. odzyskiwanie należności z wydanych decyzji i ich ewidencja;
 4. udostępnianie listy przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, którzy będą mieli prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu;
 5. weryfikacja zgodności stanu faktycznego z danymi podanymi podczas procesu rejestracji przez przedsiębiorców turystycznych i organizacje pożytku publicznego
 6. informowanie ZUS o dokonaniu zwrotu środków w przypadku niezrealizowania usługi;
 7. realizacja zadań związanych z promocją bonu;
 8. ogół zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem;
 9. zadania związane z obsługą finansową bonu.
   

Departament Wydarzeń

Departament odpowiada m.in. za:

 1. realizacja działań promocyjnych na rzecz przemysłu spotkań i wydarzeń w kraju i za granicą;
 2. budowanie i realizacja koncepcji promocji Polski, jako miejsca atrakcyjnego dla organizacji kongresów, konferencji, podróży motywacyjnych i wydarzeń;
 3. współpraca z instytucjami i organizacjami w segmencie przemysłu spotkań;
 4. prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych i doradczych;
 5. pozyskiwanie zleceniodawców organizowania w Polsce konferencji, kongresów oraz imprez motywacyjnych i wydarzeń;
 6. prowadzenie Programu Ambasadorów Kongresów Polskich;
 7. opracowanie merytoryczne wydawnictw PCB POT;
 8. tworzenie nowych struktur w obszarze obejmującym przemysł spotkań.
   

Departament Funduszy

Departament odpowiada m.in. za:

 1. tworzenie i aktualizacja procedur administracyjnych;
 2. opracowywanie planów audytów i kontroli wewnętrznych;
 3. tworzenie koncepcji, budżetów i harmonogramów nowych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE;
 4. nadzór nad realizacją zadań finansowanych ze środków unijnych i przestrzeganiem procedur z tym związanych;
 5. sporządzanie raportów, wniosków o płatność oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych;
 6. współpraca z instytucją nadzorującą w zakresie pozyskiwania środków i administrowania środkami z funduszy strukturalnych UE;
 7. nadzór nad realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE;
 8. zarządzanie projektami;
 9. dokonywanie oceny stopnia realizacji projektów;
 10. monitorowanie zmian wytycznych i innych regulacji prawa europejskiego i krajowego;
 11. aktywne pozyskiwanie środków na realizację projektów;
 12. pełnienie funkcji punktu konsultacyjnego dla branży turystycznej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający informację:Polska Organizacja Turystyczna
Informację opublikował:Grzegorz Cendrowski
Data publikacji:19.06.2020 13:25
Informację aktualizował:Joanna Szyndler
Data aktualizacji:23.07.2021 11:31