Struktura organizacyjna

Departament Strategii i Marketingu

Departament odpowiada za:

 1. tworzenie i koordynację wdrażania strategii POT,
 2. tworzenie planów działania POT w kraju i za granicą,
 3. realizację kampanii, imprez promocyjnych, seminariów i warsztatów za granicą,
 4. organizację i realizację podróży prasowych i studyjnych oraz site-inspection dla turystyki biznesowej,
 5. organizację stoisk narodowych na targach turystycznych za granicą,
 6. przygotowanie materiałów promocyjnych i graficznych POT,
 7. realizację polityki POT w organizacjach międzynarodowych,
 8. prowadzenie badań i analiz rynku turystycznego,
 9. wspieranie, doradztwo i promocję przemysłu spotkań w kraju i za granicą,
 10. opracowanie sprawozdań okresowych z realizacji planów działania POT.

Departament Promocji Turystyki Krajowej

Departament odpowiada za:

 1. realizację kampanii promocyjnych na rynku krajowym, mających na celu promocję atrakcji i produktów turystycznych, m.in. „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”, „Odpoczywaj w Polsce”, „Na wsi najlepiej”,
 2. podnoszenie jakości i konkurencyjności  oferty turystycznej Polski,
 3. promowanie dobrych praktyk wśród branży turystycznej poprzez organizację konkursów promocyjnych,
 4. wspieranie branży turystycznej poprzez promocję podróżowania po kraju poza wysokim sezonem turystycznym,
 5. współpracę z partnerami w regionach (m.in. regionalne i lokalne organizacje turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja produktowe, certyfikowane produkty turystyczne, Forum Informacji Turystycznej),
 6. ekspozycję rekomendowanych miejsc i atrakcji turystycznych Polski podczas krajowych targów turystycznych,
 7. organizację wydarzeń turystycznych i promocyjnych w tym m.in.: Światowy Dzień Turystyki, Forum POT-ROT-LOT, Forum Informacji Turystycznej, szkolenia i warsztaty,
 8. przyznawanie honorowego patronatu Prezesa POT oraz logotypu „Polska”,
 9. realizację działań związanych z podnoszeniem jakości i standardu funkcjonowania punktów i centrów Informacji Turystycznej w ramach systemu IT w Polsce.

Departament Komunikacji Internetowej

Departament odpowiada za:

 1. realizacją działań promocyjnych w sieci na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, zgodnie z przyjętą strategią komunikacyjną oraz planami POT,
 2. zarządzanie utrzymaniem i rozwojem portali internetowych prowadzonych przez POT,
 3. prowadzenie analiz statystycznych portali POT oraz ich pozycjonowanie,
 4. obsługę i rozwój profili POT w mediach społecznościowych,
 5. prowadzenie kampanii internetowych,
 6. zarządzanie Repozytorium Informacji Turystycznej,
 7. koordynację prac związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Biuro Finansowo-Ekonomiczne

Biuro odpowiada za:

 1. sporządzanie i sprawowanie nadzoru nad wykonaniem wieloletnich, rocznych i okresowych planów finansowych,
 2. sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i analiz ekonomicznych,
 3. prowadzenie obsługi księgowej POT i Zagranicznych Ośrodków POT,
 4. realizację wszelkich operacji finansowych, w tym prowadzenie rachuby płac,
 5. realizację merytoryczną i finansową projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności podziałania 3.3.2 PO IR.

Biuro Administracyjne

Biuro odpowiada za:

 1. zapewnienie obsługi prawnej POT,
 2. koordynację procesu udzielania zamówień publicznych,
 3. realizację zadań z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych,
 4. realizację zadań dotyczących organizacji biura POT,
 5. realizację zadań związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności telefonicznej,
 6. prowadzenie archiwum zakładowego,
 7. obsługę Rady POT.
 1. Publikacja listy podmiotów, które mają prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu,
 2. Dokonywanie czynności sprawdzających, mających na celu weryfikację zgodności ze stanem faktycznym danych podmiotów znajdujących się na liście,
 3. Ustalanie prawa do świadczenia w formie bonu oraz prawa do dodatkowego świadczenia w formie bonu,
 4. Wykonywanie zadań związanych z promocją bonu.

Oddział Zamiejscowy

Oddział odpowiada za:

 1. Publikację listy podmiotów, które mają prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu,
 2. Dokonywanie czynności sprawdzających, mających na celu weryfikację zgodności ze stanem faktycznym danych podmiotów znajdujących się na liście,
 3. Ustalanie prawa do świadczenia w formie bonu oraz prawa do dodatkowego świadczenia w formie bonu,
 4. Wykonywanie zadań związanych z promocją bonu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający informację:Polska Organizacja Turystyczna
Informację opublikował:Grzegorz Cendrowski
Data publikacji:19.06.2020 13:25
Informację aktualizował:Martyna Rozesłaniec
Data aktualizacji:27.08.2020 13:37