Nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

ogłasza nabór

na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

Polska Organizacja Turystyczna

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

 

Wymiar etatu:

 

Pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:

1. Udział w tworzeniu rocznych i wieloletnich planów działania POT;

2.Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, w granicach pełnomocnictwa;

3. Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania Prezesa z jego upoważnienia.

           

Wymagania konieczne:

1. osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2.jest obywatelem polskim;

3.korzysta z pełni praw publicznych;

4.nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.posiada kompetencje kierownicze;

6.posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7.posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej;

8.posługuje się w mowie i piśmie minimum jednym językiem obcym, w tym preferowany język angielski;     

Zespół naboru w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego kandydata  przez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:

  1. CV;
  2. list motywacyjny;
  3. kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
  4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie, umowa o dzieło, umowa- zlecenie lub inna umowa cywilnoprawna, kontrakt menadżerski);
  7. kopię dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego (dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata);
  8. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na jęz. polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.  

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do Kadr  Polskiej Organizacji Turystycznej w godzinach 9-17.00 lub przesłać pocztą na adres:

Polska Organizacja Turystyczna

Kadry

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

z dopiskiem; „ Nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej” wg. wzoru załącznika nr 1

Termin składania dokumentów upływa 10 lipca 2020 roku  o godz.17.00 (decyduje data wpływu do POT)

Informacja o metodach i technikach naboru.

Proces naboru prowadzi zespół powołany przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Proces naboru kandydatów składa się z pięciu etapów:

Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Pierwszy etap procesu naboru polega na weryfikacji, czy kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II:  sprawdzian wiedzy merytorycznej wymaganej na tym stanowisku, wskazanej w ogłoszeniu w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. Zespół może podjąć decyzję o zweryfikowaniu wiedzy kandydatów najpierw także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte).

Etap III: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Kandydaci, którzy osiągną pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji kierowniczych przechodzą do kolejnego etapu procesu naboru. Każdy członek zespołu ma jeden głos.   

Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur Prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej.

Etap V: Prezes POT w wyniku przeprowadzonego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, powołuje kandydata na stanowisko wiceprezesa POT.

Informacje dodatkowe:

W CV  należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Dane te, w żadnym przypadku nie powinny znaleźć się na kopercie.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje o toczącym się postępowaniu konkursowym można uzyskać pod numerem telefonu : 22 536 70 09 –Kadry.

 Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednakże, jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym do zebrania danych kandydata do pracy w zakresie wynikającym z tych przepisów. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego. Zapewniamy, że dane osobowe w procesie rekrutacji są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie wymienione w ogłoszeniu         
o pracę zamieść w swojej ofercie klauzulę o następującej treści: 

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

 

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej POT (www.pot.gov.pl) w zakładce „Kariera”.              

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
Podmiot udostępniający informację:Polska Organizacja Turystyczna
Informację opublikował:Grzegorz Cendrowski
Data publikacji:30.06.2020 09:53
Informację aktualizował:Grzegorz Cendrowski
Data aktualizacji:30.06.2020 10:00