Nabór na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

ogłasza nabór na stanowisko

prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

Polska Organizacja Turystyczna

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

 

Wymiar etatu:

 

Pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania.

 

Wymagania:

 

Do naboru na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej może przystąpić osoba, która:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra lub  równorzędny;
 2. jest obywatelem polskim;
 3. korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. posiada kompetencje kierownicze;
 6. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. kierowanie działalnością Polskiej Organizacji Turystycznej i reprezentowanie jej
  na zewnątrz;
 2. organizacja i nadzór nad realizacją zadań ustawowych nałożonych na Polską Organizację Turystyczną, w szczególności:
  1. promocja Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie;
  2. zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie;
  3. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
  4. współdziałanie z regionalnymi organizacjami turystycznymi;
 3. organizacja i nadzór nad realizacją zadań powierzonych Polskiej Organizacji Turystycznej,
  w szczególności na podstawie umów i porozumień, w tym związanych z realizacją programów rozwoju turystyki;
 4. opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej,
  a także występowanie z wnioskami do właściwego ministra w sprawie wysokości dotacji budżetowej na realizację tych zadań;
 5. opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich działania Polskiej Organizacji Turystycznej;
 6. przedstawianie Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej i właściwemu ministrowi rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej;
 7. tworzenie jednostek organizacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, w tym jednostek wykonujących zadania za granicą, a zwłaszcza ośrodków informacji turystycznej;
 8. pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej;
 9. współpraca z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji rządowej lub przez nie nadzorowanymi, a także organami samorządu terytorialnego.

 

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:

 

 1. życiorys;
 2. list motywacyjny;
 3. kopię dowodu osobistego;
 4. kopię dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie;
 5. kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6‐letni staż pracy, w tym co najmniej
  3‐letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych
  w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej;

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w godzinach 8:15 – 16:15 lub przesłać pocztą  na adres:

 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

 

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej”. - nie otwierać”

 

Termin składnia dokumentów upływa 26 października 2020 r. o godzinie 16:15 (decyduje data wpływu).

 

 

 

 

Informacja o metodach i technikach naboru.

 

Proces naboru prowadzi zespół powołany przez ministra właściwego do spraw turystyki. Proces naboru kandydatów składa się z czterech etapów:

 

Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji zarządzania Polską Organizacją Turystyczną. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych nie podlegają dalszej ocenie.

Etap III: sprawdzian wiedzy w formie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy do III Etapu zakwalifikuje się  więcej niż 10 kandydatów, Zespół podejmie decyzję o możliwości zweryfikowania wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte),
a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur ministrowi właściwemu do spraw turystyki.

 

 

Informacje dodatkowe:

 

- W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

- Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

- Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 411 98 07

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L Nr 119), przedstawiam następuje informacje: 

 1. Informacje i dane do kontaktu z Administratorem Danych i Inspektorem Ochrony Danych
 1. Administrator Danych Osobowych

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii obsługiwany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
z siedzibą w Warszawie 00-507, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 55, e-mail: iod@mrpit.gov.pl.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych; Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie 00-507,
Plac Trzech Krzyży 3/5, e-mail: iod@mrpit.gov.pl

 1. Informacje dotyczące celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wybór kandydata na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej (dalej: POT).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1
  lit. a RODO) wyrażona w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres pełnienia przez osobę, której dane dotyczą, funkcji Prezesa POT. W przypadku kandydatów, którzy
  nie  zostaną powołani na stanowisko Prezesa POT, dane osobowe będą przetwarzane do momentu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM i POT informacji o wyniku naboru, a następnie zniszczone.
 4. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowaniem władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 5. Źródło pochodzenia danych: Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Niepodanie przez Panią/Pana danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Kategorie odnośnych danych: Dane osobowe, podane przez Panią/Pana w związku z kandydowaniem
  na stanowisko Prezesa POT, przekazane w formie oświadczeń, załączników, potwierdzonych za zgodność kopii dokumentów.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa Pani/Pana w procedurze naboru
  na stanowisko Prezesa POT.
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • ich usunięcia.

Żądanie realizacji praw wymienionych w pkt. 1) proszę przesłać w formie pisemnej na adres: iod@mrpit.gov.pl.

 1. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
Podmiot udostępniający informację:Polska Organizacja Turystyczna
Informację opublikował:Martyna Rozesłaniec
Data publikacji:14.10.2020 16:45
Informację aktualizował:Martyna Rozesłaniec
Data aktualizacji:14.10.2020 16:45