Przedmiot działalności

 

Przedmiot działalności

Zadaniami POT są w szczególności:

 1. promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie,
 2. zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie,
 3. inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie planów i wieloletnich programów rozwoju oraz modernizacji infrastruktury turystycznej, zwłaszcza pod kątem podniesienia jakości usług turystycznych rozwoju produktów turystycznych,
 4. wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki samorządu terytorialnego, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszenia działające w tej dziedzinie (na zasadach określonych w umowach zawieranych pomiędzy tymi organami i jednostkami a Polską Organizacją Turystyczną),
 5. inspirowanie tworzenia regionalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim zakresem działania obszar jednego lub więcej województw, oraz lokalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim zakresem działania obszar jednej lub więcej jednostek samorządu lokalnego, a także z nimi współdziałanie.

Cele i zadania POT realizowane są przez:

 1. przygotowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych oraz organizowanie stoisk narodowych na targach turystycznych, wystaw, pokazów, kongresów i seminariów, jak również upowszechnianie wiedzy o Polsce jako kraju atrakcyjnym turystycznie, w szczególności za pośrednictwem POIT,
 2. przeprowadzanie analiz statystycznych i marketingowych, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu turystyki,
 3. inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej i państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje zrzeszające  przedsiębiorców z dziedziny turystyki na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej pod kątem podniesienia jakości usług turystycznych i rozwoju produktów turystycznych,
 4. zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie oraz wspomaganie prac nad utworzeniem i rozwojem systemu rezerwacji usług turystycznych,
 5. wyrażanie opinii w przedmiocie strategicznych z punktu widzenia interesów Polski planów przygotowywanych przez właściwego ministra, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki.

 

Oddział Zamiejscowy Polskiej Organizacji Turystycznej

zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym do zadań OZ POT należy:

 1. Publikacja listy podmiotów, które mają prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu,
 2. Dokonywanie czynności sprawdzających, mających na celu weryfikację zgodności ze stanem faktycznym danych podmiotów znajdujących się na liście,
 3. Ustalanie prawa do świadczenia w formie bonu oraz prawa do dodatkowego świadczenia w formie bonu,
 4. Wykonywanie zadań związanych z promocją bonu.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Polska Organizacja Turystyczna
Informację opublikował:Katarzyna Draba
Data publikacji:24.10.2003 13:21
Informację aktualizował:Martyna Rozesłaniec
Data aktualizacji:27.08.2020 13:34