Ogłoszenie o naborze na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Miejsce wykonywania pracy:

Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Wymiar etatu:

Pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
1. Udział w tworzeniu rocznych i wieloletnich planów działania POT.
2. Nadzorowanie i podejmowanie decyzji w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych POT tj: Departamentu e-Informacji, Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej, Departamentu Funduszy Europejskich, Biura Projektów Unijnych.
3. Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym prowadzenie korespondencji z innymi organami rządowymi i samorządowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami działającymi w dziedzinie turystyki, w granicach pełnomocnictwa.
4. Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania Prezesa z jego upoważnienia.
5. Przedkładanie wniosków do Prezesa POT w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników podległych komórek organizacyjnych POT.

Wymagania konieczne. O stanowisko może ubiegać się osoba:

 • która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
 • jest obywatelem polskim,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada kompetencje kierownicze,
 • posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • posługuje się w mowie i piśmie minimum jednym językiem obcym, w tym preferowany język angielski.

Wymagania pożądane:
1. Wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia działań promocyjno- informacyjnych w internecie i mediach społecznościowych.
2. Doświadczenie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie tworzenia i promocji produktów turystycznych (atrakcje turystyczne).
3. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w szczególności z Unii Europejskiej.
4. Zdolności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i umiejętności organizatorskie.

Zespół naboru w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem a także zweryfikować znajomość języka obcego kandydata przez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:

 • CV,
 • list motywacyjny,,
 • kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom),
 • kopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa o dzieło, umowa- zlecenie, kontrakt menadżerski),
 • klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.),
 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na jęz. polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w recepcji Polskiej Organizacji Turystycznej w godzinach 8-17.00 lub przesłać pocztą na adres:

Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa


z dopiskiem; „ Nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej”.

Termin składania dokumentów upływa 5 maja 2017 r o godz.17.00 (decyduje data wpływu do POT)

Informacja o metodach i technikach naboru.

Proces naboru prowadzi zespół powołany przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Proces naboru kandydatów składa się z pięciu etapów:

Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Pierwszy etap procesu naboru polega na weryfikacji, czy kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas drugiego etapu w trakcie rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji zarządzania nadzorowanych podległych komórek organizacyjnych POT. Kandydaci, którzy osiągną pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji kierowniczych (tzn. uzyskają więcej głosów członków zespołu na „ tak” niż głosów na „ nie” przechodzą do kolejnego etapu procesu naboru. Każdy członek zespołu ma jeden głos.

Etap III: sprawdzian wiedzy merytorycznej wymaganej na tym stanowisku , wskazanej w ogłoszeniu w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. W przypadku, gdy do III etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, zespół podejmie decyzję o możliwości zweryfikowania wiedzy kandydatów najpierw także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte).

Rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona :
a) w sytuacji zakwalifikowania się do III etapu do 10 kandydatów- ze wszystkimi kandydatami,
b) w sytuacji zakwalifikowania się do III etapu więcej niż 10 kandydatów- ze wszystkimi kandydatami lub, w przypadku podjęcia takiej decyzji, z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają największą liczbę głosów pozytywnych (tzn. głosów na „ tak”).

Trzema kandydatami, którzy przechodzą do kolejnego etapu procesu naboru są kandydaci, którzy odpowiednio w sytuacji opisanej pod literą a) lub b) z rozmowy kwalifikacyjnej, uzyskały najwięcej głosów pozytywnych (tzn. głosów na „ tak”).

Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur Prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej.

Etap V: Prezes POT w wyniku przeprowadzonego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej powołuje kandydata na stanowisko wiceprezesa POT.

Informacje dodatkowe:

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje o toczącym się postępowaniu konkursowym można uzyskać pod numerem telefonu : 22 536 70 09 (Kadry).

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
Podmiot udostępniający informację:Polska Organizacja Turystyczna
Informację opublikował:Katarzyna Draba
Data publikacji:26.04.2017 09:37
Informację aktualizował:Katarzyna Draba
Data aktualizacji:26.04.2017 09:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż