Nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

ogłasza nabór

na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

 

Miejsce wykonywania pracy:

Polska Organizacja Turystyczna

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

 

Wymiar etatu:

Pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:

1. Udział w tworzeniu rocznych i wieloletnich planów działania POT;

2.Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, w granicach pełnomocnictwa;

3. Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania Prezesa z jego upoważnienia;

Wymagania konieczne:

1. osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2. jest obywatelem polskim;

3. korzysta z pełni praw publicznych;

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. posiada kompetencje kierownicze;

6. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7. posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej;

8. posługuje się w mowie i piśmie minimum jednym językiem obcym, w tym preferowany język angielski;     

Zespół naboru w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem a także zweryfikować znajomość języka obcego kandydata  przez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:

1. CV;
2. list motywacyjny;
3. kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
4. kopię dowodu osobistego;
5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa o dzieło, umowa- zlecenie, kontrakt menadżerski);
8. klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.);
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na jęz. polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.  

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do Kadr  Polskiej Organizacji Turystycznej w godzinach 9-17.00 lub przesłać pocztą na adres:

Polska Organizacja Turystyczna

Kadry

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej” wg wzoru załącznika nr 1.

Termin składania dokumentów upływa  23 października 2017 r  o godz.17.00 (decyduje data wpływu do POT)

Informacja o metodach i technikach naboru.

Proces naboru prowadzi zespół powołany przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Proces naboru kandydatów składa się z pięciu etapów:

Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Pierwszy etap procesu naboru polega na weryfikacji, czy kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II:  sprawdzian  wiedzy merytorycznej wymaganej na tym stanowisku , wskazanej w ogłoszeniu w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. Zespół może podjąć decyzję o zweryfikowaniu wiedzy kandydatów najpierw także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte).

Etap III: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Kandydaci, którzy osiągną pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji kierowniczych przechodzą do kolejnego etapu procesu naboru. Każdy członek zespołu ma jeden głos.   

Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur Prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej.

Etap V: Prezes POT w wyniku przeprowadzonego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, powołuje kandydata na stanowisko wiceprezesa POT.

Informacje dodatkowe:

 W CV  należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Dane te, w żadnym przypadku nie powinny znaleźć się na kopercie.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje o toczącym się postępowaniu konkursowym można uzyskać pod numerem telefonu : 22 536 70 09 –Kadry.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
Podmiot udostępniający informację:Polska Organizacja Turystyczna
Informację opublikował:Grzegorz Cendrowski
Data publikacji:11.10.2017 15:48
Informację aktualizował:Grzegorz Cendrowski
Data aktualizacji:11.10.2017 15:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż