Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności

Polska Organizacja Turystyczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP.

Data publikacji strony internetowej: 2003-12-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22 13:56:38. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Skoczeń-Osińska, paulina.skoczen@pot.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 225367066. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Budynek zlokalizowany w Warszawa, ul. Młynarskiej 42:

 • Wejście główne do budynku skłda się z głównych drzwi rozsuwanych oraz licznych bocznych drzwi zwykłych. Wejście jest na poziomie gruntu, nie ma więc schodów i nie ma potrzeby podjazdów czy wind.
 • Aby wejść do właściwych części biurowych należy przejść przez obszar recepcji / ochrony. Pracownicy ochrony budynku odnotowują kto przychodzi i kierują do wind, aby umożliwić przejazd dalej.
 • Korytarze są względnie szerokie, nie należy spodziewać się większych kłopotów w związku z poruszaniem się po nich wózkiem.
 • W budynku powszechnie używane są windy, wszędzie można się dostać z ich pomocą. Schody istnieją jako przejście awaryjne, ewakuacyjne.
 • Windy są pojemne, jest ich bardzo dużo, są pojemne, nie ma problemu z tłokiem. Obsługiwane są nisko umiejscowionym panelem wewnętrznym.
 • W budynku nie ma żadnych pochylni, nie ma potrzeby ich stosować, bo wszystko załatwiają windy.
 • W budynku informacje głosowe przekazywane przez głośniki są stosowane tylko w sytuacjach awaryjnych.
 • Nie są stosowane pętle indukcyjne.
 • Na parkingu przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Można wejść z psem asystującym.
 • Brak tłumacza języka migowego na miejscu. Brak stałego tłumacza języka migowego dostępnego zdalnie (online).

 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.